Gratis intake

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 • 1.1 In deze voorwaarden wordt onder ‘de huidtherapeut(en)’ verstaan alle medewerkers van Huidtherapie Eemland gevestigd te Amersfoort aan de Garietstraat 203, 3813 BL in Amersfoort. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH. Tevens staan de huidtherapeuten geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici.
 • 1.2 In deze voorwaarden wordt onder  “patiënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
 • 1.3 In deze voorwaarden wordt onder “patiënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • 1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en de huidtherapeut.
 • 1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 • 1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
 • 1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

 • 2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de patiënt behelst de opdracht van de patiënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 • 2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

 • 3.1 De patiënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
 • 3.2 De huidtherapeut kan van de patiënt verlangen dat hij of zij de toestemming schriftelijk bevestigd.
 • 3.3 De patiënt verleent toestemming voor de registratie van zijn of haar persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
 • 3.4 De toestemming van de patiënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de patiënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
 • 3.5 In het geval de patiënt zijn of haar toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.
 • 3.6 Bij een minderjarige (jonger dan achttien jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

4. Informatie

 • 4.1 De patiënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

 • 5.1 Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.`
 • 5.2 De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.
 • 5.3 Het tarief voor het intakegesprek is kosteloos.
 • 5.4 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de patiënt.
 • 5.5 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • 5.6 De patiënt is zelf verantwoordelijk of en in welke mate zijn of haar verzekeraar de behandeling vergoedt.
 • 5.7 Voorts is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.

6. Betaling

 • 6.1 De patiënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
 • 6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 • 6.3 Indien de huidtherapeut de patiënt op rekening behandeld, zorgt de patiënt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen acht dagen op de betrokken rekening van Huidtherapie Eemland onder vermelding van het factuurnummer en de betreffende factuurdatum.
 • 6.4 De patiënt is zelf verantwoordelijk voor indienen en afhandeling van facturen bij zijn of haar zorgverzekeraar. Huidtherapie Eemland is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten met betrekking tot vergoedingen en polisvoorwaarden. Bij vragen dient de patiënt contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
 • 6.5 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
 • 6.6 In het geval de patiënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de patiënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de patiënt.
 • 6.7 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 • 6.8 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 • 6.9 De betalingsverplichting vervalt niet als de patiënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

 • 7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/ zij dit uiterlijk 1 werkdag of 24 uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
 • 7.2 Indien de behandeling staat ingepland op een maandag dient de afspraak op de voorgaande vrijdag geannuleerd te worden.
 • 7.3 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is Huidtherapie Eemland genoodzaakt de kosten van de behandeling in rekening te brengen. Bij niet tijdig afzeggen of het niet verschijnen op de afspraak wordt €40 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bij het niet tijdig afzeggen of niet verschijnen op een laserafspraak wordt 50% van de behandelprijs, met een minimum van €40, in rekening gebracht.
 • 7.4 Afspraken kunnen door de patiënt en/of contactpersoon persoonlijk, telefonisch (033-2037030) of per e-mailbericht (alleen info@huidtherapie-eemland.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Huidtherapie Eemland geregistreerd op het moment dat door de patiënt wordt gebeld of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie eveneens de contactgegevens op www.huidtherapie-eemland.nl).

8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 De aansprakelijkheid van Huidtherapie Eemland, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 • 8.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Huidtherapie Eemland beperkt tot het bedrag van de factuur.
 • 8.3 Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na één jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • 8.4 Huidtherapie Eemland is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de patiënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • 8.5 Huidtherapie Eemland kan niet voorspellen hoeveel behandelingen de patiënt exact nodig heeft en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. De medewerkers van Huidtherapie Eemland kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 • 8.6 Indien een behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing en couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Huidtherapie Eemland daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • 8.7 Huidtherapie Eemland biedt geen garantie op een behandeling.

9. Klachten

 • 9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de patiënt over de behandeling door de huidtherapeut meldt de patiënt dit zo snel mogelijk aan Huidtherapie Eemland. De huidtherapeut en de patiënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • 9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de patiënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt.
 • 9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

 • 10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

 • 11.1 Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijzigingen

 • 12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • 12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.
Home » Algemene Voorwaarden
Call Now Button